Kadencja 2014 - 2018

Sesja XL - 21 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XL/210/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XL/211/17 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok

Uchwała Nr XL/212/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok

Uchwała Nr XL/213/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2017-2026

Uchwała Nr XL/214/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/164/16 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin

Uchwała Nr XL/215/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Leoncin LVIII/290/13 z 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu urzyteczności publicznej - hali sportowej w Leoncinie

Uchwała Nr XL/216/17 w sprawie: przedłuzenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leoncin do dnia 30 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XL/217/17 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.

Uchwała Nr XL/218/17 w sprawie w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek o nr ewid. 65/1, 67, 59/2, 59/4, 23/2, 23/3, 23/5, 23/6 w miejscowości Stanisławów gmina Leoncin

Uchwała Nr XL/219/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 18 KD w miejscowości Leoncin

Uchwała Nr XL/220/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Leoncin pod drogę gminną 5 KD w miejscowości Leoncin.

Uchwała Nr XL/221/17 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecia pozyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XL/222/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie: 0007 Leoncin, oznaczonej jako działka nr 185/1.

 

Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski | Data wprowadzenia: 2017-06-30 12:36:26.
Data wprowadzenia: 2017-06-30 12:36:26
Opublikowane przez: Jarosław Mosakowski
« powrót